మాతృభాషా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు…!!!

తెలుగు రాస్తే … రమణీయం !
తెలుగు వింటే … కమనీయం !
తెలుగు విలువ… గణనీయం !
తెలుగు పలుకు… తేనెలపానీయం !
మాతృభాష మనిషికి ఆరోప్రాణం !!

తెలుగు మృదుత్వంలో వెన్నపూస !
దృఢత్వంలో వెన్నుపూస !
భాషాహారంలో మణిపూస !
తెలుగులో పలకరింపు కులాసా !!

అందరికీ మాతృభాషా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు…!!!

బి.ఎం.పి. సింగ్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap