అంతర్జాతీయ పోటీకి విశాఖ చిత్రకారుడు ఎంపిక

అంతర్జాతీయ పోటీకి విశాఖ చిత్రకారుడు ఎంపిక

July 8, 2022

“విఘ్నహర్త” అనే మంచి ఆలోచనతో ArtsCrafts.com దుబాయ్ వేదికగా అంతర్జాతీయంగా నిర్వహిస్తున్న పెయింటింగ్ పోటీలకు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి విశాఖకు చెందిన శ్రీనివాసరావు కనుమూరి చిత్రం ఎంపికయ్యింది. ఈ చిత్రంలో శ్రీ వినాయక స్వామి కథా సారాంశముతో, ఆంద్రప్రదేశ్ సంప్రదాయ చిత్రకళ అయిన కళంకారి చిత్రకళను జోడించి చిత్రించటం జరిగింది. ఈ పోటీలలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు 250 మంది పాల్గొంటున్న…