ఆరాధ్య గాయకునికి హార్ధిక నివాళులు

ఆరాధ్య గాయకునికి హార్ధిక నివాళులు

June 3, 2022

సంగీతం అనేది విశ్వజనీనం. ప్రకృతిలో సౌందర్య సమన్వితంగా పంచభూతాలలో హృదయాన్ని ఆకర్షించే నాదం ఉంది. ఏకాలమైనా ఏదేశమైనా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మానవ హృదయాలను సంగీతం తన్మయింపజేస్తుంది. ‘శిశుర్వేత్తి పశుర్వేత్తి’ అనేది ఆర్యోక్తి. సృష్టిలో సంగీతానికి ప్రకృతే పరవశిస్తుంది. నృత్య వాద్యాలతో స్వరసమ్మేళన రాగమాధుర్యంతో హృదయాలను సమ్మోహింపచేసే సంగీతానికి ఎల్లలులేవు. వాటిలో సినిమా సంగీతం జనరంజకమైనది. ఘంటసాల వంటి ఎందరో…