కృషితోనే విజయం – సోమశేఖర్

కృషితోనే విజయం – సోమశేఖర్

రెప్లికా ఆర్టిస్టు గా సుపరిచితులయిన దార్ల నాగేశ్వర రావు గారు హైదరాబాద్ నివాసి. తన కున్న కళాత్రుష్ణ తో వివిధ రంగాలకు చెందిన కళాకారులను కలసి, వారి జీవిత ప్రతిభా విశేషాలు ఈ స్వయం-సందర్శనంలో 64కళలు.కాం పాఠకులకు తెలియజేస్తారు. తిరువీధుల సోమశేఖర రావు (42), న్యూ మారుతి నగర్, కొత్తపేట, హైదరాబాద్ నివాసి. వృత్తి-ప్రవృత్తి ఆర్టిస్టుగానే జీవనయానంం చేస్తున్నారు….