చరిత్ర పరిశోధనా చక్రవర్తి మన్నె- మండలి

చరిత్ర పరిశోధనా చక్రవర్తి మన్నె- మండలి

November 15, 2022

తెలుగు నాటక వికాసంలో బాపట్ల పాత్ర అజరామరమైంది. సింగరాజు నాగభూషణం, కొర్రపాటి గంగాధర వడ్లమూడి సీతారామారావు, మాచిరాజు బాలగంగాధర శర్మ, నిభానుపూడి మురళీ, KST శాయి, PL నారాయణ వంటి అనేక రంగస్థల దిగ్గజాల తరాల వారీ కృషితో తెలుగు నాటక ఆవిర్భాము నుంచి సమాంతరంగా బాపట్ల రంగస్థలం తాను వృద్ది నొందుతూ తెలుగు నాటకారంగాన్ని దేదీప్యమానమ్ చేసింది….