ఆధునిక చిత్రకళకు ఆధ్యుడు ‘పికాసో’

ఆధునిక చిత్రకళకు ఆధ్యుడు ‘పికాసో’

October 25, 2020

అక్టోబరు 25 న పికాసో జన్మదిన సందర్భంగా ….. మానవులు సృషించే సౌందర్యం, మానవులు సృష్టించని సౌందర్యం ప్రకృతి సౌందర్యం. రెండిటీనీ కూడా రసాస్వాదన చేస్తాడు మానవుడు. కళా సౌందర్యంలో అభివ్యక్తమయ్యే నిర్మాణ కౌశల్యం ప్రకృతి సౌందర్యంలో అభివ్యక్తం కాదు. అయినప్పటికీ కొన్ని ప్రకృతి సౌందర్య రూపాలు కళాసౌందర్యం కంటే కూడా ఎక్కువ కమనీయంగా వుంటాయి. ప్రకృతికి ప్రకృతిని…