కోనసీమ లో ‘నేషనల్ ఆర్ట్ క్యాంప్’

కోనసీమ లో ‘నేషనల్ ఆర్ట్ క్యాంప్’

February 15, 2023

లలిత కళల్లో చిత్రలేఖనం (ఫైన్ ఆర్ట్స్) మహత్తరమైంది. చిత్రకళను ముందు వైపు నుంచి మాత్రమే దర్శించగలం. అందువల్లనే దాన్ని ఏకదిక్ సౌలభ్యంగల కళ అంటారు. సాహిత్య కళకు వ్యాకరణం ఉన్నట్లుగా చిత్ర రచనలకు కూడా ఒక విధమైన వ్యాకరణం ఉంటుంది. ఆ వ్యాకరణ నియమాలను పాటించి చిత్ర రచనలు చేస్తే ప్రేక్షకునికి రూపానందం కలుగుతుంది. అమలాపురంలో పి.సి.ప్రసాద్ ఆర్ట్…