ఏ.పి.లో తెలుగు సాంస్కృతిక కళోత్సవాలు

ఏ.పి.లో తెలుగు సాంస్కృతిక కళోత్సవాలు

October 25, 2022

రాష్ట్రస్థాయిలో గెలుపొందిన కళాబృందాలకు బహుమతులు మరియు పారితోషకాలు…తెలుగు సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు, తెలుగు సాంస్కృతిక వారసత్వ పరిరక్షణ… తెలుగు సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు- తెలుగు సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని పరిరక్షించుట కొరకు, కళలను మరియు కళాకారుల అభివృద్దిని ఆకాంక్షిస్తూ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కళాకారులకు మరియు కళా బృందాలకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం – ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర సృజనాత్మకత మరియు సంస్కృతి సమితి, భాషా సాంస్కృతిక శాఖ…