వేనోళ్ళ కొనియాడదగిన చిత్రకారుడు “కాళ్ళ “

వేనోళ్ళ కొనియాడదగిన చిత్రకారుడు “కాళ్ళ “

November 24, 2020

(నవంబర్ 24కి చిత్రకారుడు “కాళ్ళ” కాలంచేసి రెండేళ్ళు గడిచినా, నేటికీ కాళ్ళ చిత్రాలు మన కళ్ళ ముందు కదలాడుతున్నాయి. వెంటపల్లి జ్ఞాపకాలు… చదవండి…) కల కరిగిపోతుంది . కాలం తరిగిపోతుంది, కరిగిన కలని కృషితో నిజం చేసుకోవొచ్చు, తరిగిపోయిన కాలాన్ని మాత్రం వెనుకకు తిరిగి తీసుకు రాలేము. అందుకే కాలం కంటే విలువైనది ఏమీ వుండదు ఈ లోకంలో….