అస్తమించిన అక్షరాల ఆసామి ‘రామస్వామి’

అస్తమించిన అక్షరాల ఆసామి ‘రామస్వామి’

March 25, 2021

అమ్మను ఆశ్రయించిన అండం ‘మనిషి’ ఐనట్లే….అక్షరాన్ని ఆశ్రయించిన మనిషి ‘మనీషి’ అవుతాడన్నది నిజం.అసాధ్యాలను సుసాధ్యం చేసేది ‘అక్షరం’అజ్ఞానాన్ని జయించే ఆయుధం ‘అక్షరం’మనిషి మనసుకి ‘అద్దం’ అక్షరంమనిషి మేధస్సుకి ఆలంబన అక్షరం.ఆధునిక దైవం అక్షరం ! ఇంతటి మహిమాన్విత “అక్షర పాత్ర” విక్రమ్ పబ్లిషర్స్! విక్రమ్ పబ్లిషర్స్ అధినేత రావిక్రింది రామస్వామి గారు మార్చి 13 న తన 73…